Chính sách bảo mật

Chúng tôi hiểu hoàn toàn rằng thông tin cá nhân của bạn là thuộc về bạn, vì vậy chúng tôi nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi.

Chúng tôi coi sự tin cậy của bạn có giá trị cao nhất. Dựa trên đó chúng tôi thu thập lượng thông tin tối thiểu chỉ khi có sự cho phép của bạn và sử dụng thông tin này chỉ cho các mục đích đã dự định. Chúng tôi không cung cấp thông tin cho các bên thứ ba mà không có sự hiểu biết của bạn.

Chính sách bảo mật

Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên trang bao gồm: họ tên, email, điện thoại.
Đây là các thông tin mà chúng tôi cần người dùng cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ và chúng tôi chỉ sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ trên trang web này, đảm bảo quyền lợi cho người dùng.

Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ trong hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật thông tin của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến người dùng.
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa người dùng và chúng tôi.
  • Ngăn ngừa các hoạt động giả mạo.
  • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại chúng tôi.
  • Chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân người dùng khi có yêu cầu phù hợp từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.